راهنمای سایز انگشتر

برای اندازه گیری سایز انگشتر طبق عکس زیر عمل نمایید