راهنمای سایز النگو

برای اندازه گیری سایز النگو مطابق عکس زیر دور مچ تون رو کیپ کیپ با متر اندازه بگیرید